Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
3623/VP-TH, ngày 13/9/2017 25/09/2017