Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh
Công văn số 3848/VP-TH, ngày 29/9/2017 06/10/2017