Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
4338/VP-TH, ngày 30/10/2017 08/11/2017