Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v báo cáo HĐND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
Số 2471/VP-TH, ngày 11/6/2018 19/06/2018