Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện các Đề án về công tác phụ nữ
- Số 3776/VP-VX, ngày 30/8/2018 10/09/2018