Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 30/8/2018 của Tỉnh Ủy
Công văn số 5406/VP-TH, ngày 07/12/2018 14/12/2018