Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đổi với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ và Chương trình số 30-CTr/TU ngày 30/8/2018 của Tỉnh ủy
Số 4272/VP-TH, ngày 01/10/2018 08/10/2018