Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020
- Số 5080/VP-VX, ngày 29/11/2018 29/11/2018