Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
V/v xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 17/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Số 27/VP-TH, ngày 03/01/2018 15/01/2018