Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
Góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ
Công văn số 475/VP-TH, ngày 01/02/2018 06/02/2018