Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
V/v kèm theo công văn góp ý của Văn phòng UBND tỉnh Số 1882/VP-TH
05/5/2018 14/05/2018