Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
- Số 5398/VP-KSTT, ngày 06/12/2018 18/12/2018