Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
góp ý dự thảo
Công văn số 5773/VP-KT ngày 28/12/2018 05/01/2019