Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
Góp ý dự thảo của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý.
Công Văn số 2695/VP_NC, ngày 17/7/2017 18/07/2017