Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
Kính gửi: Thành viên UBND tỉnh Sóc Trăng V/v Lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tinh Sóc Trăng năm 2017
2821/VP-VX, ngày 26/07/2017 02/08/2017