Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
-V/v góp ý dự thảo Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình
3159/VP-TH, ngày 15/8/2017 20/08/2017