Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi,, bổ sung Khoản 1 Điều 4 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Số 582/VP-TH, ngày 07/02/2018 12/02/2018