Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
V/v trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND
- Số 2337/VP-TH, ngày 01/6/2018 12/06/2018