Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC áp dụng tại cấp huyện, cấp xã tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa. (cấp xã)
Công văn số 2490/VP-KSTT, ngày 12/6/2018 10/07/2018