Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
góp ý dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Công văn số 2520/VP-TH, ngày 14/6/2018 22/06/2018