Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
lấy ý kiến dưu thaot bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh
Công văn số 3604/VP-TH, ngày 20/8/2018 29/08/2018