Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
lấy ý kiền dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên fhanj và cơ cấu tổ chức của văn phòng UBND tỉnh
Công văn số 3644/VP-HC ngày 22/8/2018 30/08/2018