Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019
Công văn số 5561/VP-TH, ngày 19/12/2018 26/12/2018