Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Công văn số 19/VP-KSTT, ngày 03/01/2019 10/01/2019