Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
Lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp năm 2018
2822/VP-VX, ngày 26/07/2017 02/08/2017