Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
Công văn số 3885/VP-HC, ngày 02/10/2017 13/10/2017