Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v đề nghị góp ý dư thảo kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018
Số 5168/VP-TH, ngày 22/12/2017 29/12/2017