Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thỏa thuận Quốc tế
Công văn số 452/VP-NV, ngày 31/01/2018 01/02/2018