Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong biệc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
1342/VP-KT, ngày 03/4/2018 12/04/2018