Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số 1452/VP-TH, 18/04/2018