Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 114/206/QĐ-TTg
Công văn số 1661/VP-TH, ngày 20/4/2018 26/04/2018