Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06-10 năm 2017 của Chính phủ
Số 2117/VP-VX, ngày 23/5/2018 31/05/2018