Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
V/v trình HĐND tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND tỉnh gởi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của HĐND, TT, HĐND cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Công văn số 2172/VP-TH, ngày 25/5/2018 01/06/2018