Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đối với dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2018-2022) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
- Số 2317/VP-TH, ngày 01/6/2018 14/06/2018