Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tình Sóc Trăng năm 2018
- Số 2330/VP-VX, ngày 01/6/2018 08/06/2018