Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình điều chỉnh giao biên chế công chức, số lượng người làm việc
- Số 2465/VP-TH, ngày 11/6/2018 19/06/2018