Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
Công văn số 2581/VP-KT, ngày 18/6/2018 26/06/2018