Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng
- Số 3482/VP-KT, ngày 14/8/2018 21/08/2018