Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
Góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Công văn số 3575/VP_KT, ngày 17/8/2018 30/08/2018