Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định phân cấp thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình cho Ban Quản lý các khu công nghiệp
- Số 4408/VP-TH, ngày 8/10/2018 18/10/2018