Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v nghiên cứu, góp ý dự thảo báo cáo của UBND tỉnh phục vụ ký họp HĐND tỉnh cuối năm 2018
- Số 5042/VP-NC, ngày 18/11/2018 18/11/2018