Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Công văn số 5711/VP-TH, ngày 25-12-2018 06/01/2019