Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
lấy ý kiến Kế hoạch kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2019.
Công văn số 40/ VP-VX, ngày 04/01/2019 13/01/2019