Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v lấy ý kiến ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND
- Số 5143/VP-TH, ngày 21/11/2018 30/11/2018