Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018
Công văn số 5689/ VP-TH, ngày 24/12/2018 05/01/2019