Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình số 21-Ctr/TU ngày 31/7/2017 của Tỉnh Ủy
Công văn số 3510/VP-TH, ngày 08/9/2017 15/09/2017