Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/2/2012 của UBND tỉnh
Số 3137/VP-TH, ngày 20/7/2018 31/07/2018