Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
- V/v góp ý dự thảo quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị
- Số 3878/VP-TH, ngày 05/9/2018 14/09/2018