Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
-V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
- 5213/VP-TD, ngày 27/12/2017 08/01/2018