Chi tiết dự thảo
Tên dự thảo Số văn bản/ Ngày phát hành Hạn cuối góp ý File đính kèm
V/v cho ý kiến đối với dự thảo Quyết dịnh Ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Số 940/VP-KT, ngày 12/3/2018 16/03/2018